Home Page

Syniadau Pellach / Further Ideas

Gallwch barhau i ddefnyddio'r adnoddau ar dudalen Tymor y Gwanwyn wrth ddilyn y ddolen yma:

 

You can still use the resources from the Spring Term here:

Clwb Cylch - Mudiad Meithrin:

 

Mae Mudiad Meithrin yn dechrau sesiynau Clwb Cylch bob Dydd Llun i Ddydd Gwener am 10 o'r gloch y bore o Fehefin 1af 2020 ymlaen.  Cyfle gwych i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn y tŷ!

 

Mudiad Meithrin are beginning Clwb Cylch sessions every Monday to Friday at 10am from the 1st of June 2020 onwards.  This is a great opportunity to use the Welsh language in the house!

Sesiynau Stori, Cân a Chrefft / Welsh Story, Song and Craft Sessions:

 

Ar y dudalen 'Cymraeg i Blant Sir Gâr, gallwch fynychu sesiynau hwyl yn y Gymraeg bob dydd!

 

On the 'Cymraeg i Blant Sir Gâr' page, you can attend fun sessions through the medium of Welsh each day!

Arbrofion Enfys / Rainbow Experiments:

 

Rwy'n siwr bod pawb wedi gweld nifer o luniau enfys yn ffenestri wrth fynd am dro ac efallai wedi creu rhai eich hunain!  Beth am wneud ambell arbrawf wyddonol gyda lliwiau'r enfys?  

 

I'm sure everyone has seen lots of rainbow pictures in windows as you go for a walk and maybe you have made your own!  How about doing some rainbow-themed science experiments?

WWT - Dysgu o Adref / WWT - Home Learning:

 

Mae'r WWT yn cynnig llawer o adnoddau ar-lein i gefnogi dysgu am fyd natur.  Maent yn bwriadu adnewyddu'r wefan pob wythnos gyda phethau newydd!

 

The WWT are offering lots of online resources to support learning about nature.  They will be updating the website each week with new things!

BBC Bitesize

 

Ar wefan BBC Bitesize, gallwch wylio fideos bach sydd yn helpu bwydo iaith ar draws nifer o bynciau e.e. rhannau'r corff, dyddiau'r wythnos, anifeiliaid.

 

On the BBC Bitesize page, you can watch short videos that will help with Welsh vocabulary across a number of subjects e.g body parts, days of the week, animals.

 

Siani Sionc

 

Gallwch wylio sesiynau ganu Cymraeg Siani Sionc yma!

 

You can watch Siani Sionc's Welsh language and singing sessions here!