Home Page

Derbyn - Miss Stewart

Trip i'r parc ac i gael hufen iâ yn Ferdi's/ a trip to the parc and an ice cream in Verdi's to end the year.

Mrs Wishy Woshy!

Still image for this video

Noah Allnatt yn canu unawd/ Noah singing a solo.

Still image for this video

Carrie Lloyd yn canu unawd/ Carrie Lloyd singing a solo

Still image for this video

Meithrin a'r Derbyn yn canu yn y tywydd braf/ singing in the sun shine!

Mwynhau'r tywydd braf/ enjoying the sun shine.

Y Mabolgampau/ Sports day

🌟Bydd y dosbarth Derbyn, Bl1 a 2 yn cynnal eu mabolgampau nhw fel uned y Cyfnod Sylfaen dydd Llun nesaf (8fed o Fehefin) am 9 o'r gloch. Yn y gobaith fe fydd y tywydd yn sych! The reception class, Yr 1 and 2 will hold their sports day next Monday morning (8th of June) at 9am. Weather permitting! 

 

 

Gofynwn i chi'n garedig i wisgo'ch plant/ plenty more mewn dillad addas dros y tridiau nesaf fel ein bod ni'n gallu ymarfer yn yr ysgol. We ask you kindly to dress your children in suitable clothing for the next three days so that we are able to practice during school time. Diolch/ thank you! 

 

Ar gyfer y mabolgampau ar ddydd Llun gofynwn hefyd i'r plant i ddod i'r ysgol yn gwisgo crys-t eu llys nhw.

For Monday's event we also ask that the children come to school wearing a t-shirt the colour of their 'house' so that they represent their team.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cyd-weithrediad, edrychwn ymlaen i'ch gweld chi ar ddydd Llun! 

Thank you very much for your co-operation, we look forward to seeing you on Monday!🌟

 

🏃🏽👟☀️👫

Croeso i'r Dosbarth Derbyn!

Welcome to Reception!

Dyma Mrs Turner
Dyma Mrs Walters
Dyma Miss Waller
Dyma Mrs Jenkins

Ein gwasanaeth ni/ our assembly 'Llysiau Oliver'

Gwasanaeth plant y Derbyn

Still image for this video
Cân

Gwasanaeth plant y Derbyn

Still image for this video
Cân

Gwasanaeth plant y Derbyn

Still image for this video
Rhan o'n gwasanaeth ni/ a part of our assembly. Beth sydd yn y fasged siôpa?

Plant y Derbyn yn blasu tarten rhiwbob/ Reception children tasting rhubarb tart

Lluniau gan ein ffotograffydd y dydd/ pictures by our photographer of the day - Marley

Lluniau gan ein ffotograffydd y dydd/ pictures by our photographer of the day! - Reuben

Dyma beth yr ydy'n wedi bod yn gwneud yr wythnos yma! Gweithgareddau / activities 'Llysiau Oliver'.

Dyma ni yn y parc lleol/ here we are in the local park. Cawson ni hwyl a sbri!! We had lots of fun!!

Ein taith i Fferm Ffoli/ our trip to visit Folly Farm

Gweithgareddau'r Pasg/ Easter activities

Os bydd eich plentyn yn dymuno creu/addurno het/bonned Pasg, croeso iddynt wisgo nhw i'r ysgol a'r ddydd Gwener i'n gorymdaith Pasg o amgylch yr ysgol. 

 

If your child would like to create/decorate an Easter hat/bonnet, they are more than welcome to wear it to school on Friday for our Easter parade around the school. 

 

smiley

Tymor y Gwanwyn 2015

Dyma rhai o'r pethau byddwn ni'n cyffwrdd a dros yr hanner tymor nesaf yn y Meithrin a'r Derbyn - ar lefelau gwahanol/ here are some of the things we are going to touch on during the next half term in the Nursery and in Reception class - on different level's.

Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week

Croeso nôl ar ôl y Nadolig! Ein thema newydd yw Elen Benfelen a'r Tair Arth! Welcome back after Christmas! Our new theme is Goldilocks and The Three Bears!

Elen Benfelen a'r Tair Arth

Cliciwch ar y ffeil isod i ddarllen y stori/ Click on the file below to read the story

Rydym wedi bod yn creu ein map thema/We have been busy creating our Learning Map

Cliciwch ar y ffeil isod i weld ein cynllunio. Mae syniadau'r plant wedi'i uwcholeuo. Click on the file below to see our planning.The children's ideas are highlighted

Wythnos 19.01.15

Dysgu symudiadau'r stori/Learning story actions
Mwynhau gyda rhifau

Rydym wedi bod yn brysur yn creu cymeriadau'r stori/We have been busy creating story characters

Gwyliwch y stori /Watch the story on BBC Un Tro

Wythnos 12.01.15

Eirth Mwd! / Mud Bears!

Wythnos 05.01.15 Rydym wedi bod yn brysur yn cynllunio a chreu ein cornel chwarae rôl sef Bwthyn y Tri Arth

Bwthyn y Tri Arth/ The Three Bears Cottage
Aeth y Tri Arth am dro yn y goedwig
Roedd uwd Babi Arth yn berffaith!
CRAC! Torrodd y gadair!
"Pwy sydd wedi bod yn eistedd yn fy nghadair i?"
"Pwy sydd wedi bod yn eistedd yn fy nghadair i?"
"Mae fy nghadair i wedi torri!"
Deffrodd Elen Benfelen!
Rhedodd Elen Benfelen i ffwrdd drwy'r goedwig!
Cysgodd y Tri Arth yn dda y noson honno!

Chwarae byd bach stori/Small world story play

Rhifedd yn y Dosbarth Derbyn -Gwybodaeth i rieni /Numeracy in Reception- Information for parents

Darllen yn y Dosbarth Derbyn / Reading in Reception

Tymor yr Hydref 2014

Ein Thema yw 'Hoff storiau' a rydym yn mynd i ddysgu stori'r Iar Fach Goch yr hanner tymor yma.Cliciwch isod i weld ein cynllunio.

Dewch i darllen y stori!

Come and read the story!

Cliciwch i ddarllen /Click below to read the story

Our theme is 'favourite Stories' and this half term we will be learning the story of 'The Little Red Hen'. Click below to see our planning

Perfformiad/Performance 'Y Llygoden Wlad'

Mwynhau'r parti a'r sioe bypedau!

Ein thema dros yr wythnosau nesaf yw 'Y Nadolig Cyntaf' / Our topic for the next few weeks is 'The First Christmas'

Wythnos 08.12.14 Adrodd y stori/ Telling the story

Creu mapiau stori/Creating story maps

Yn y cornel adeiladu/ In the building area...

Siop Siôn Corn

Dysgu am arian/Learning about money

Creu cardiau nadolig

Roedd y Dosbarth Derbyn yn arbennig yn perfformio'r stori wythnos yma!

Reception were fantastic on stage this week!

Dyma ni cyn mynd ar y llwyfan/ Here we are backstage!

Dyma'r Sêr!

Ymweliad i Fferm Poundffald wythnos yma! / Class visit to Poundffald Farm this week!

Chwarae rôl wythnos yma! / Role-Play this week!

Byd Bach Bethlehem
Bethlehem small world play
Addurno'r goeden
Decorating the tree
Golau'r Nadolig
TChristmas lights
Gwaith rhif
Number work
Dosbarthu geiriau stori
Sorting story words
Trefnu stori/ sequencing the story
Diolchgarwch/ Thanksgiving
Creu cymeriadau stori/ Dyma Joseff

Death Mrs James i wneud gwasanaeth arbennig/ We had a special assembly with Mrs James

Wythnos yma/ This week 24.11.14

Wythnos nesaf fe fyddwn yn ymweld a fferm Poundffald/ Next week we will be visiting Pounffald Farm

Dydd Mawrth/Tuesday 02.12.14

Wythnos 17.11.14

Cyw a'r wyddor - ap i helpu gyda dysgu'r wyddor/this app will help with learning the Welsh Alphabet

Wythnos yma/This week...

Daeth y plant mawr i helpu ni /The children in year 5/6 came to help us

Dyma ni yn...

Deall rhifau
Understanding numbers
Creu lluniau allan o wahanol siapiau
Gweithio yn y siop/working in the shop
Ysgrifennu rhestr siopa/Writing our shopping lists

Wythnos nesaf/ next week 10.11.14

Wythnos 03.11.14

Creu Bwrdd Stori
Creating the Story table
Cyfri a dosbarthu'r anifeiliaid
sorting and counting the animals
Dweud y stori
Y Siop Fferm
The farm shop
Gweithio yn y siop/working in the shop
Actio'r stori
Acting out the story
Pobi bara
Baking bread
Mynd a'r bara adref/We took our bread home
Dosbarthu 'b' a 'd'
Creu map stori
Making a story map
Map stori!
Y Bwrdd Euraidd /The golden table!

Hysbyseb atgoffa/ Reminder

Croeso nôl ar ôl hanner Tymor! / Welcome back after half term!

wythnos yma fe fyddwn yn.../this week we will be...

Llythyren yr wythnos/Letter of the week  'b' am bara

 

 

Rhif yr wythnos/Number of the week  5

Rydym yn mynd i greu siop fferm wythnos yma!

We are creating a farm shop this week!

Wythnos yma yn y Derbyn...

This week in Reception...

20.10.14

Byddwn yn ymarfer y llythrennau a, c, d, g, o 

We will be practising writing the letters a, c, d, g, o

Rhif yr wythnos yw 4

Number of the week is 4

Dewch i weld beth rydym wedi bod yn gwneud wythnos yma!

Take a look at what we have been doing in reception this week!

Adolygu llythrennau a c d o g
Ymarfer patrymau ysgrifennu
Practising writing patterns
Gweithgareddau sain/ letter sound activities
Llinellau rhif/ number lines
Lluniau Wal Stori/ Pictures for the Story Wall
Creu cymeriadau stori i'r ardal chwarae rôl
Creating story characters for our role-play area
Penderfynnu sut i osod yr olygfa
Deciding how to set out our story scene
Dewis deunyddiau / Choosing different materials
Argraffu/Printing

A dyma ffenest yr Iâr Fach Goch!

Ein Wal Stori / Our Story Wall

Wythnos yma yn y Derbyn/ This week in Reception...

13.10.14

 

Llythyren yr wythnos/ Letter of the week  o

Rhif yr wythnos yw  3

Dewch i weld beth rydym wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos...

Come and see what we have been learning this week...

Rydym wedi mwynhau perfformio stori'r Iâr Fach Goch yn y gwasanaeth

Pob math o dywydd!
All sorts of weather!
Creu cardiau trefnu stori
Peintio cymeriadau stori/Painting story characters
Yr Iâr Fach Goch
Mochyn!
Ci!
Cath!
Mygydau Chwarae rôl / Role play masks
Creu lluniau cymeriadau stori ar y cyfrifiadur
Creating story character pictures on the computer
Trefnu stori/sequencing the story
Gwneud 3/making sets of 3

Cymeriadau'r stori/The story characters

Wythnos yma yn y Derbyn...

This week in Reception...

06.10.14

Dweud Stori!

Rydyn ni'n annibynnol!
Y gegin fwd
The mud kitchen
Y Bwrdd Sain
Dwylo i helpu/Helping hands

Edrychwch ar ein cegin fwdlyd!

Look at our muddy kitchen!

Wythnos yma yn y Derbyn.../This week in Reception...29.09.14

Y Bwrdd Sain/The sound table
Ffurfio'r llythyren 'd'
forming the letter 'd'
'rownd fel c, lan yn uchel, lawr a chynffon'
Creu draenod allan o ddail
patrymau draenog
dail y coed
Patrymau numicon
numicon number patterns
cyfri/ counting
Creu gwynebau i'r bwrdd teimladau
Creating a 'feelings board' for daily check in
ymarfer llythrennau/ practising letter formation
mwynhau tost! /enjoying our toast!

Wythnos nesaf (29.09.14)

 

Llythyren yr wythnos yw  d  am dail

Rhif yr wythnos yw  2

 

Next week (29.09.14)

 

Our letter of the week is  d  am dail (leaves)

Our number of the week is  2

 

Fe fyddwn yn cyfri, dosbarthu, argraffu a peintio dail hydref.

We will be counting, sorting, printing and painting autumn leaves.

 

Tasg cyswllt cartref - Casglu dail dros y penwythnos!

Home/school task -Collect some leaves over the weekend!

 

Diolch/Thank You

Wythnos yma yn y Derbyn...

This week in Reception...

22.09.14

Llythyren yr wythnos yw 'a'
Peintio afalau
Peintio 'a'
Peintio tu allan
'Rownd fel 'c' , lan, lawr a chynffon'
Ymarfer llythrennau

Rydyn ni'n brysur wythnos yma yn y Dosbarth Derbyn!

We are very busy in Reception this week!

15.09.14

Byd Bach fferm/Cyfri a dosbarthu
Sorting and counting farm animals
Byd Bach Mwdlyd!
Creu coeden stori/ Creating the story tree
Collecting and sorting natural objects
Casglu a dosbarthu
Dosbarthu a chyfri
Ffurfio rhifau
Ymarfer rhif 2 tu allan
Writing numbers
Darllen hoff storiau tu allan
Creu lluniau ar y cyfrifiadur
Peintio'r  llythyren 'c'
Painting the letter 'c'
Ffurfio llythyren 'c'
Dyma ni!

Wythnos gyntaf yn y Dosbarth Derbyn!/ Our first week in Reception!

Fe fydd Noson Rhieni ar nos Fawrth 23.09.14 am 5.30

Parents Evening will be held on Tuesday 23.09.14 at 5.30