Home Page

Derbyn - Miss Stewart

Trip i'r parc ac i gael hufen iâ yn Ferdi's/ a trip to the parc and an ice cream in Verdi's to end the year.

Mrs Wishy Woshy!

Still image for this video

Noah Allnatt yn canu unawd/ Noah singing a solo.

Still image for this video

Carrie Lloyd yn canu unawd/ Carrie Lloyd singing a solo

Still image for this video

Meithrin a'r Derbyn yn canu yn y tywydd braf/ singing in the sun shine!

Mwynhau'r tywydd braf/ enjoying the sun shine.

Y Mabolgampau/ Sports day

🌟Bydd y dosbarth Derbyn, Bl1 a 2 yn cynnal eu mabolgampau nhw fel uned y Cyfnod Sylfaen dydd Llun nesaf (8fed o Fehefin) am 9 o'r gloch. Yn y gobaith fe fydd y tywydd yn sych! The reception class, Yr 1 and 2 will hold their sports day next Monday morning (8th of June) at 9am. Weather permitting! 

 

 

Gofynwn i chi'n garedig i wisgo'ch plant/ plenty more mewn dillad addas dros y tridiau nesaf fel ein bod ni'n gallu ymarfer yn yr ysgol. We ask you kindly to dress your children in suitable clothing for the next three days so that we are able to practice during school time. Diolch/ thank you! 

 

Ar gyfer y mabolgampau ar ddydd Llun gofynwn hefyd i'r plant i ddod i'r ysgol yn gwisgo crys-t eu llys nhw.

For Monday's event we also ask that the children come to school wearing a t-shirt the colour of their 'house' so that they represent their team.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cyd-weithrediad, edrychwn ymlaen i'ch gweld chi ar ddydd Llun! 

Thank you very much for your co-operation, we look forward to seeing you on Monday!🌟

 

🏃🏽👟☀️👫

Croeso i'r Dosbarth Derbyn!

Welcome to Reception!

Ein gwasanaeth ni/ our assembly 'Llysiau Oliver'

Gwasanaeth plant y Derbyn

Still image for this video
Cân

Gwasanaeth plant y Derbyn

Still image for this video
Cân

Gwasanaeth plant y Derbyn

Still image for this video
Rhan o'n gwasanaeth ni/ a part of our assembly. Beth sydd yn y fasged siôpa?

Plant y Derbyn yn blasu tarten rhiwbob/ Reception children tasting rhubarb tart

Lluniau gan ein ffotograffydd y dydd/ pictures by our photographer of the day - Marley

Lluniau gan ein ffotograffydd y dydd/ pictures by our photographer of the day! - Reuben

Dyma beth yr ydy'n wedi bod yn gwneud yr wythnos yma! Gweithgareddau / activities 'Llysiau Oliver'.

Dyma ni yn y parc lleol/ here we are in the local park. Cawson ni hwyl a sbri!! We had lots of fun!!

Ein taith i Fferm Ffoli/ our trip to visit Folly Farm

Gweithgareddau'r Pasg/ Easter activities

Os bydd eich plentyn yn dymuno creu/addurno het/bonned Pasg, croeso iddynt wisgo nhw i'r ysgol a'r ddydd Gwener i'n gorymdaith Pasg o amgylch yr ysgol. 

 

If your child would like to create/decorate an Easter hat/bonnet, they are more than welcome to wear it to school on Friday for our Easter parade around the school. 

 

smiley

Tymor y Gwanwyn 2015

Dyma rhai o'r pethau byddwn ni'n cyffwrdd a dros yr hanner tymor nesaf yn y Meithrin a'r Derbyn - ar lefelau gwahanol/ here are some of the things we are going to touch on during the next half term in the Nursery and in Reception class - on different level's.

Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week