Home Page

Gwybodaeth i Rieni / Information for Parents

Map Thema Tymor yr Hydref / Autumn Term Theme Map: 

 

Amseroedd Sesiynau / Session Timings:

 

Sesiwn 1: 8:30am - 10:30am

 

Sesiwn 2: 11:00am - 1:00pm

 

 

Llyfrau Llyfrgell / Library Books:

 

Bydd y plant yn dod adref â llyfrau llyfrgell yn ystod yr wythnos yn dechrau 23.09.19.  Fe fydd cyfle iddynt wedyn newid eu llyfrau yr wythnos ar ôl hynny a phob wythnos wedyn.  Gofynnwn yn garedig i chi ddod â'r llyfr yn ôl i'r ysgol ar ddiwrnod penodol eich plentyn os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr!

 

The children will be bringing home their library books during the week beginning 23.09.19.  They will then have the opportunity to change their books the following week and each week after that. Please could you ensure the children bring their book back on the day assigned to them. Thank you very much!

 

 

Ymarfer Corff / Physical Development:

 

Fe fydd angen gwisgo dillad ymarfer corff (crys t, joggers/siorts, esgidiau addas) i'r ysgol pob Dydd Mawrth.

 

The Nursery children will need to wear their PE clothes (t-shirt, joggers/shorts, suitable shoes) to school every Tuesday.

 

 

Ysgol Goed / Forest School:

 

Fe fyddwn yn mynd allan i wneud gweithgareddau ysgol goed gymaint â phosib!  Ni fydd amseroedd neu diwrnodau penodol, byddwn yn mynd allan yn dibynnu ar y tywydd.  Mae croeso i'ch plant gadw eu wellies yn y locer os ddymunwch, ond gan ein bod yn mynd allan i'r goedwig mewn grwpiau bach, mae digon o wellies ar gael i fenthyg.  Bydd angen cot a dillad addas ar gyfer y tywydd ar y plant pob dydd.

 

We will be going outside to do forest school activities as much as we possibly can! There won't be specific dates or times, as we will be going out depending on the weather.  The children are welcome to keep their wellies in their locker if you'd like, however we will be going out in small groups and therefore there will be plenty of wellies available to borrow in school already.  The children will need a coat and suitable clothing for the weather every day.

 

Arian Ffrwythau / Fruit Money:

 

Gofynnwn am gyfraniad o £10 pob hanner tymor ar gyfer ffrwythau yn yr ysgol i'w dalu trwy Squid.  Mae'r plant yn cael amser byrbryd pob dydd.

 

We ask for a contribution of £10 each half term for fruit in school payable via Squid.  The children have snack time each day.

 

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth!

Thank you very much for your support!

 

 

Dilynwch ni ar Drydar! / Follow us on Twitter! @llwynderwd