Home Page

Blwyddyn 1 - Mrs Perkins

Cofiwch ein gwasanaeth dosbarth!  Ddydd Iau Mai 21ain 2 o'r gloch!

 

Parc Treftadaeth Gwyr!

Mae bron yn amser i ddweud ffarwel wrth dymor y Gwanwyn ac edrychwn ymlaen at ddod nôl i'r ysgol ar ôl gwyliau'r Pasg.

Dros y gwyliau, beth am chwarae rhai o'r gêmau isod?

 

It is almost time to wave goodbye to the Spring term and look forward to the Summer term!

Over Easter why not play some of the following games?

Dweud yr amser gyda Cadi Cwningen - Telling the time with Cadi Cwningen

  Wythnos Cymraeg Cŵl!

 

 

Rwyf yn edrych ymlaen at groesawi'r plant nôl Ddydd Mawrth gan obeithio eich bod wedi mwynhau hanner tymor! Cofiwch rydym yn dathlu wythnos Cymraeg Cŵl!  I am looking forward to welcoming the children back to school on Tuesday. I hope you have all had a lovely half-term break. Remember we are celebrating Cymraeg Cŵl week!

Dyma flas ar rai o'r gweithgareddau sydd yn mynd ymlaen ym mlwyddyn un a dau!

Below is a taster of some of the activities we have planned in years one and two!

 

Mrs Perkins smiley 

 

 

Canu caneuon traddodiadol a gwrando ar gerddoriaeth gyfoes Gymraeg gyda Miss Thomas. frown

Coginio ac ysgrifennu rysait gyda Mrs Carlson-Mmmmmmmmm!

Gwrando ar stori Dewi Sant  gyda Mrs Perkins.

Edrych ar waith yr Artist Kevin Burgess gyda Mr Richards.

Dysgu am yr awdur T.Llew Jones a'i waith gyda Miss Abraham.

Dysgu am draddodiad y llwy garu gyda Miss Phillips.heart

Singing and listening to traditional Welsh songs with Miss Thomasfrown

Cooking and writing a recipe with Mrs Carlson - Mmmmmmmmmm!

Listening to the story of Saint David with Mrs Perkins.

Looking at art by Kevin Burgess with Mr Richards.

Learning about Welsh author T.Llew Jones with Miss Abraham.

Learning about the tradition of Welsh love spoons with Miss Phillips.heart

 

Cliciwch isod am weithgareddau Dydd Gwyl Dewi!

Click below for Saint David's Day activities!

 

 

 

Croeso i Flwyddyn Un!

Welcome to Year One!

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.

 

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a

 

chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu ym Mlwyddyn Un.


Joiwch!

Mrs Jodie Perkins a Mrs Rhian Evans

smileysmileysmiley

____________________________________________________________________

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 

There will be some information from me, photographs of the children outlining their experiences.

 

and a collection of useful websites to support their learning in Year One.

 

Enjoy!

smileysmileysmiley

Mrs Jodie Perkins a Mrs Rhian Evans

---------------------------------------------------------------------------------

Gwybodaeth Wythnosol

Dydd Llun - Mrs Perkins, Grŵp y Goleudy yn darllen, Gwaith Cartref yn mynd allan, Cymraeg Cŵl!

Dydd Mawrth - Mrs Perkins, Grŵp y Bad achub yn darllen, Clwb Adran

Dydd Mercher - Mrs Perkins, Grŵp y Castell yn darllen, Ysgol Goed/Celf a Chrefft/Cerdd

Dydd Iau - Mrs Evans, Grŵp yr Afal yn darllen, Clwb Natur

Dydd Gwener - Mrs Evans, Ymarfer Corff, Gwaith Cartref mewn, Seren yr Wythnos!

 

Weekly Information

Monday - Mrs Perkins, Grŵp y Goleudy are reading, Homework will be sent out, Cymraeg Cŵl!

Tuesday - Mrs Perkins, Grŵp y Bad achub are reading, Adran Club

Wednesday - Mrs Perkins, Grŵp y Castell are reading, Forest School/Art/Music

Thursday - Mrs Evans, Grŵp yr Afal are reading, Nature Club

Friday - Mrs Evans, PE, Homework in, Star of the week!

*A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod a'i llyfr/lyfr i'r ysgol yn ddyddiol os gwelwch yn dda. Diolch!     

*Please ensure your child brings their reading book daily to school* Thank you!

---------------------------------------------------------------------------------

Tymor yr Hydref

Beth sy'n digwydd yn ein dosbarth?

Autumn Term

What is happening in our class?

 

Braslun Tymor Yr Hydref 2014

Stori'r Tymor- 'Y Feipen Enfawr' This Term's story- 'The Enormous Turnip'

Gweithgareddau Stori'r Feipen Enfawr Enormous Turnip Activities

Gwella ein sgiliau llawdriniol manwl! Improving our fine motor skills!

Trip i weld y bad achub - Trip to see the life boat (Bl1-20/11/14)

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Sioe Pypedau / Puppet Show

Geiriau'r caneuon ar gyfer y Gyngerdd Nadolig / Words for the songs in the Christmas concert.

Trip Bl1 a 2 i weld Siôn Corn / Year 1 and 2 trip to see Santa

Braslun Tymor y Gwanwyn / Overview for Spring Term

Gwyn / White

Taith i'r llyfrgell / Trip to the library

Dillad Ymarfer Corff / PE Clothes

Taith i Stadiwm y Liberty / Trip to Liberty Stadium

Ymweliad i Fferm Ffoli / Trip to Folly Farm

---------------------------------------------------------------------------------

Ein Caneuon Dyddiol!

Our Daily Songs!

Cliciwch isod am eiriau'r caneuon!

Click on the links below for the lyrics!

Canu Dyddiau'r Wythnos / Days of the week song

Misoedd y Flwyddyn / Months of the Year (Alaw/Tune - 'Men of Harlech')

Ein Tymhorau / Our Seasons

Yr Wyddor / The Alphabet (Alaw/Tune- 'Dau gi bach')

---------------------------------------------------------------------------------

Geiriau Allweddol Blwyddyn 1 a 2

Gwefannau Defnyddiol

Useful Websites