Home Page

Gweithgareddau Thema / Thematic Activities

Cwmwl Mewn Jar / Cloud in a Jar

Mae'r tywydd wedi bod yn heulog tu hwnt yn ddiweddar gyda bron dim un cwmwl yn yr awyr!  Er mwyn archwilio sut mae cymylau yn gweithio, beth am greu cwmwl mewn jar?  Dyma ddolen isod gyda'r cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i'w greu!  

 

The weather has been so lovely lately with barely a cloud in the sky!  In order to explore how clouds work, how about creating a cloud in a jar?  Follow the link below for directions on how to make one!

Creu Clychsain Wynt / Make a Wind Chime

 

Beth am greu clychsain wynt i fynd tu allan neu yn eich ffenest?  Dilynwch y ddolen isod am lwyth o syniadau hyfryd!

 

How about making a wind chime to go outside or in your window?  Follow the link below for lots of lovely ideas!

Creu Bwydwr Adar / Creating a Bird Feeder:

 

Beth am greu bwydwr adar ar gyfer yr adar sydd yn dod i'ch gardd?  Ydych chi'n gallu darganfod pa adar sydd yn dod i fwyta o'ch bwydwr?

 

How about creating a bird feeder for the birds that visit your garden?  Can you find out which birds come to eat from your feeder?

Creu Lindysyn / Create a Caterpillar

 

Ydych chi'n gallu creu model o'r Lindysyn Llwglyd?  Dyma rhai syniadau isod i'ch helpu.

 

Can you create a model of the Very Hungry Caterpillar?  There are some ideas below to help you.

Bwyta'n Iachus / Healthy Eating:

 

Ydych chi'n gallu creu pryd o fwyd iachus sydd yn edrych fel Y Lindysyn Llwglyd Iawn?  Dyma ambell syniad isod i'ch helpu!

 

Can you make a healthy plate of food that looks like the Very Hungry Caterpillar?  Here are some ideas below to help you!

Celf Natur / Nature Art

 

Beth am greu lluniau allan o wrthrychau naturiol rydych chi'n darganfod yn yr ardd neu wrth fynd am dro?

 

How about making pictures out of natural objects you find in the garden or out on a walk?