Home Page

Blwyddyn 5 - Mr Horan

Croeso i Flwyddyn 5

Welcome to Year 5

 

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydyn yn cyflawni.

 

Bydd peth gwybodaeth wrtha i a hefyd lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau.

 

Hefyd bydd casgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 5.


Joiwch!

Mrs Morris ____________________________________________________________________

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 

There will be some information from me and there will be pictures of the children outlining their experiences.

 

Also, there will be a collection of useful websites to support our work in year 4.

 

Enjoy!

Mrs Morris

Tymor yr Haf. Summer Term 2015

Taith i'r Mwmbwls yn yr haul. Mumbles visit in the sunshine

Baneri bach Ail Ryfel Byd!!

World War 2 Bunting!

Bydd plant blwyddyn 5 a 6 yn cynllunio a chreu baneri bach (bunting) ar gyfer parti stryd i ddathlu diwedd yr Ail Ryfel Byd.

Os oes gennych chi ddarnau o hen ddefnydd gartref, gofynnwn yn garedig i chi ddanfon y rhain i'r ysgol gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda.

Hefyd, os hoffech chi ddod i'r ysgol i helpu gyda'r gwnio, byddwn yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.

Diolch, plant Bl 5 a 6

 

Year 5 and 6 will be designing and sewing bunting for a street party to celebrate the end of World War 2.

If you have some spare fabric at home that we could use, please send them in to school with your child.

Also, if you are interested in helping the children with their sewing on a Thursday morning, please contact the class teacher.

Thank you, Years 5 and 6.

 

Gwersi nofio yn dechrau ar Ddydd Mawrth 09.09.14 am 5 wythnos.

 

Swimming lessons starting on Tuesday 09.09.14 for 5 weeks.

Ymweliad Ddydd Mercher Amgueddfa Ail Ryfel Byd

World War 2 Museum Visit Wednesday 

Cawson ni ddiwrnod gwych yn Yr Amgueddfa Ddydd Mercher.

Gobeithio allwn ni gyhoeddi rhai  o'n adroddiadau dwyn i gof wythnos nesaf i chi glywed fwy o'r hanes.

 

We had a wonderful day in the museum on Wednesday.

Next week we hope to publish some of our recount reports so that you can hear more of what we learnt.

Medi 17

Rydym wedi bod yn brysur yn cynllunio ein adroddiadau dwyn I gof ond ddim wedi gorffen eto. Gobeithwn cyhoeddi ein gwaith wythnos nesa!

 

We've been busy planning our recount of the museum visit but not ready to publish yet this week. Hopefully we'll be ready next week. 

Dyma ni yn casglu  syniadau a roi digwyddiadau'r dydd mewn trefn .

 Here we are collecting our ideas and sequencing the day's events.

 

Croeso mawr i Aneurin Davies sydd wedi ymuno gyda ni o Ysgol Dewi Sant Llanelli.

A warm welcome to Aneurin Davies who joined us this week from Ysgol Dewi SantLlanelli

Llongyfarchiadau i ' r tri cafodd eu ethol i'r Cyngor Ysgol heddiw. Congratulations to our new School Councillors

Geiriau Allweddol Cymraeg / Welsh Key Words

Rhestr o lyfrau darllen Cymraeg i blant 9-11

Wyl Wystrys a Morlyn Llanw Bae Abertawe / Oyster Festival and Tidal Lagoon Swansea Bay

Daeth tadcu Noa I siarad gyda ni ym Mlwyddyn 5 a 6 am ei atgofion o'r Ail Ryfel Byd. Diolch yn Fawr iawn. Big thank you to Noa' s grandfather who came to talk to us about his memories of World War 2.

Wythnos Tachwedd 10

 

Ddydd Llun Cawson ni hwyl yn paratoi ar gyfer ein bore goffi a gwasanaeth Cofio. Gobeithio wnaethoch chi mwynhau ein oat macaroons! We hope you enjoyed our Oat Macaroons. Thanks to Grace and mum for the recipe . Diolch I Grace a' I mam am y rysait.

Cawson ddiwrnod arbennig yn yr Amgueddfa ac yna yn Theatr Dylan Thomas We really enjoyed the activities in both museums and the theatre production in the Dylan Thomas theatre.

Wythnos hon rydym wedi bod yn ysgrifennu storiau traddodiadol. Ar ol ysgrifennu ein fersiwn ein hunain o'r stori, rydym wedi dechrau dysgu stori newydd-Y Papaya Siaradus. Dyma ni'n ymarfer.

This week we 've been writing traditional stories. After writing our own versions of the story, we have started learning a new story- The Papaya That Spoke.

Getting ready  for the Christmas Concert

Paratoi i fynd i'r llwyfan ar gyfer y gyngerdd Nadolig..

Rydym wedi mwynhau ein sesiynau gymnasteg yn fawr iawn.

Diolch i Callum a Rachel, ein athrawon gwych!

We've really enjoyed our gymnastics sessions.

Thanks to Callum and Rachel, our great teachers.

2015

Croeso nol. Welcome back. Blwyddyn Newydd Dda. Happy New Year

 

Yn ystod y pythefnos ddiwethaf, rydym wedi bod yn ymchwilio Grymoedd gan ganolbwyntio ar Ffrithiant. 

Rydym wedi ymchwilio pa ddefnyddiau sy' n creu y fwyaf o Ffrithiant. 

During the last fortnight, we have investigated forces and in particular friction. We have carried out an investigation to see which materials create the most friction. 

 

 

Gwerthfawrogi ' r amgylchedd o amgylch yr ysgol Environmental survey in school grounds. Ebostio busnesau lleol. Emailing local business

Gala Nofio Urdd 2015. Llongyfarchiadau mawr i :

 Aneurin Davies Blwyddyn 5 - enillodd fedal AUR yng nghystadleuaeth Cenedlaethol Nofio yr Urdd yng Nghaerdydd ddoe. 

Huge congratulations to Aneurin Davies Year 5 who won a GOLD medal in the National Urdd Swimmimg competition held in Cardiff yesterday. 

Congratulations also to the Year 5/6 boys relay team:

Gruff, Noa Jones, Charlie,Elliott and Aneurin who swam very well in the Freestyle Relay and Medley relay competitions. They swam 4 seconds faster in Cardiff than in the previous round so  da iawn chi.

Llongyfarchiadau hefyd i 'r bechgyn am Nofio cystal yn y rasus Cyfnewid. 

 

LLONGYFARCHIADAU FECHGYN CONGRATULATIONS BOYS

Gweithdy r Brangwyn