Home Page

Gwefannau ac adnoddau defnyddiol/ Useful websites and resources

Dilynwch y linc isod am gyngor ynglŷn â chefnogi plant ym meysydd rhifedd, llythrennedd a TGCh:

Follow the link below for useful information regarding supporting children in developing literacy, numeracy and ICT skills:

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Framework:

Ymarfer Llawysgrifen/ Handwriting Practice

Cerddoriaeth a Gemau / Music and Games:
Apiau / Apps