Home Page

Meithrin - Mrs A Grace Jones

Rydyn ni'n brysur iawn yn y Meithrin/ We are very busy in the Nursery

Tymor yr Haf /Summer Term 2015

Syrpreis Handa

Rydyn ni'n darllen stori 'Syrpreis Handa'

We are reading 'Handa's Surprise'

Dewch i darllen y stori!/Come and read the story!

Chwirligwgan

Still image for this video

Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty!

5 mwnci bach/5 little monkeys

Still image for this video

Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver!

Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Blasu llysiau heb eu coginio/tasting raw vegetables.

Cawsom ni gymaint o hwyl yn y Ganolfan Dreftadaeth! We had so much fun in the Heritage Centre!

Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture.

Rydyn ni wedi bod yn darllen "Llysiau Oliver"/We have been reading "Oliver's Vegetables."

Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit.

Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil.

Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order.

Edrychwch ar ein planhigion ffa yn tyfu. Look at our bean plants growing.

Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns.

Rydyn ni wedi rholio toes i wneud moron. We have rolled playdough to make carrots.

Mae siop Llysiau a Ffrwythau newydd sbon yn ein dosbarth. We have a brand new Fruit and Vegetable shop in our classroom.

Dyma ni yn trefnu moron yn ol eu maint. Here we are ordering vegetables according to their size.

Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting

Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area.

Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans.

Pasg Hapus/ Happy Easter

Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd

Os bydd eich plentyn yn dymuno creu/addurno het/bonned Pasg, croeso iddynt wisgo nhw i'r ysgol a'r ddydd Gwener i'n gorymdaith Pasg o amgylch yr ysgol. 

 

If your child would like to create/decorate an Easter hat/bonnet, they are more than welcome to wear it to school on Friday for our Easter parade around the school. 

 

smiley

 

 

Jac a'r Goeden Ffa/Jack and the Beanstalk. Mae Jac a'r cawr wedi bod yn ein helpu ni gyda mathemateg. Jack and the giant have been helping us with maths.

Dyma ni yn cymharu maint ein traed ni a thraed y cawr. Here we are comparing the size of our feet with the giant's.

Jac a'r Goeden Ffa

Jack and the Beanstalk

 

Mae Jac a'r cawr wedi bod yn helpu ni gyda mathemateg.

Jack and the giant have been helping us with maths.

 

Dyma ni yn trefnu dillad y cawr a'i gymdogion yn ôl eu maint.

Here we are putting the giant's clothes and his neighbours clothes in order according to their size.

Dyma ni yn cymharu hyd frigau yn erbyn Jac. Here we are comparing the length and height of sticks against Jack.

Diwrnod Trwynau Coch/ Red Nose Day

Diwrnod y Llyfr/ World book day

Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week

Dyma rhai o'r pethau byddwn ni'n cyffwrdd a'r yn ystod yr hanner tymor nesaf yn y dosbarth Meithrin a'r Derbyn - ar lefelau gwahanol/ Here are some of the things we will touch on during the next half term in the Nursery and Reception class on different level's.

Prynhawn yn y parc a hufen iâ yn Ferdi's. An afternoon in the park and ice cream in Verdi's!

Chwarae gêm bingo Elen Benfelen - Lluniau gan/ photos taken by Harry Wells - Photograffydd y dydd!!

Meithrin prynhawn

Blasu uwd/ tasting porridge!

Mawrth Mwdlyd - y grŵp glas

Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd!

Santes Dwynwen Hapus!

Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth

Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd!

Croeso cynnes i blant bach newydd y Meithrin prynhawn/ a warm welcome to our new afternoon Nursery children.

Ein thema ni y tymor yma yw 'Elen Benfelen a'r Tair Arth', dyma beth rydym ni'n mynd i ddysgu/ Our theme this term will be 'Goldielocks and the Three Bears' and here's what we are going to be learning!

Gwybodaeth bwysig i rieni plant bach newydd y Meithrin prynhawn/ Important information for the parents of the new afternoon Nursery children.

Gobeithio eich bod chi i gyd yn mwynhau'r gwyliau Nadolig/ hope you are all enjoying the Christmas holidays!

Gweithgareddau Nadolig/ Christmas activities

Cofiwch am ein parti Nadolig yfory/ Remember our Christmas party is tomorrow!

Gweithgareddau Nadolig/ Christmas activities

Plant bach newydd y Meithrin/ The new little Nursery children

Cyngerdd plant y Meithrin/ The Nursery children's Christmas concert!

Mae'r Nadolig wedi dechrau/ Christmas has begun!

Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities!

Gweithgareddau Tan Gwyllt/ Fireworks activities

Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term!

Ein thema ni yw 'Hoff storiau' a rydym yn mynd i ddysgu stori 'Yr Iar Fach Goch' - Beth am ddarllen y stori? Our theme is 'Favorite stories' and we are going to be learning the stori 'The Little Red Hen' - Come and read the story!

Dilynwch ni ar Trydar! 

Follow us on Twitter! 

 

@llwynderwd (Meithrin a Derbyn) 

Dyma ni!

Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni!

Fe fydd Noson Rhieni ar nos Fawrth 23.09.14 am 5.30
Parents Evening will be held on Tuesday 23.09.14 at 5.30

Rydyn ni'n brysur yn y dosbarth Meithrin! We are busy in the Nursery class!

Hwyl a sbri!

Wythnos gyntaf yn y Meithrin/ The first week in Nursery

Croeso i Ddosbarth y Meithrin!

Welcome to the Nursery Class

 

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.

 

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a

 

chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu yn y Meithrin.


Joiwch!

Miss Carys Stewart

smileysmileysmiley

____________________________________________________________________

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 

There will be some information from me, photographs of the children outlining their experiences.

 

and a collection of useful websites to support their learning in the Nursery.

 

Enjoy!

Miss Carys Stewart

smileysmileysmiley