Home Page

Meithrin - Mrs A Grace Jones

Rydyn ni'n brysur iawn yn y Meithrin/ We are very busy in the Nursery

Tymor yr Haf /Summer Term 2015

Rydyn ni'n darllen stori 'Syrpreis Handa'

We are reading 'Handa's Surprise'

Dewch i darllen y stori!/Come and read the story!

Chwirligwgan

Still image for this video

Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty!

5 mwnci bach/5 little monkeys

Still image for this video

Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver!

Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Blasu llysiau heb eu coginio/tasting raw vegetables.

Cawsom ni gymaint o hwyl yn y Ganolfan Dreftadaeth! We had so much fun in the Heritage Centre!

Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture.

Rydyn ni wedi bod yn darllen "Llysiau Oliver"/We have been reading "Oliver's Vegetables."

Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit.

Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil.

Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order.

Edrychwch ar ein planhigion ffa yn tyfu. Look at our bean plants growing.

Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns.

Rydyn ni wedi rholio toes i wneud moron. We have rolled playdough to make carrots.

Mae siop Llysiau a Ffrwythau newydd sbon yn ein dosbarth. We have a brand new Fruit and Vegetable shop in our classroom.

Dyma ni yn trefnu moron yn ol eu maint. Here we are ordering vegetables according to their size.

Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting

Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area.

Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans.

Pasg Hapus/ Happy Easter

Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd

Os bydd eich plentyn yn dymuno creu/addurno het/bonned Pasg, croeso iddynt wisgo nhw i'r ysgol a'r ddydd Gwener i'n gorymdaith Pasg o amgylch yr ysgol. 

 

If your child would like to create/decorate an Easter hat/bonnet, they are more than welcome to wear it to school on Friday for our Easter parade around the school. 

 

smiley

 

 

Jac a'r Goeden Ffa/Jack and the Beanstalk. Mae Jac a'r cawr wedi bod yn ein helpu ni gyda mathemateg. Jack and the giant have been helping us with maths.

Dyma ni yn cymharu maint ein traed ni a thraed y cawr. Here we are comparing the size of our feet with the giant's.

Jac a'r Goeden Ffa

Jack and the Beanstalk

 

Mae Jac a'r cawr wedi bod yn helpu ni gyda mathemateg.

Jack and the giant have been helping us with maths.

 

Dyma ni yn trefnu dillad y cawr a'i gymdogion yn ôl eu maint.

Here we are putting the giant's clothes and his neighbours clothes in order according to their size.

Dyma ni yn cymharu hyd frigau yn erbyn Jac. Here we are comparing the length and height of sticks against Jack.

Diwrnod Trwynau Coch/ Red Nose Day

Diwrnod y Llyfr/ World book day

Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week