Home Page

Blwyddyn 3 - Mrs Morgan

Croeso i dudalen Blwyddyn 3!

 

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar hyn rydyn ni'n eu cyflawni yn y dosbarth.

Bydd peth gwybodaeth wrtha i a bydd lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau. 

Hefyd, bydd casgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith.

Cofiwch ddilyn ni ar Drydar hefyd! @llwynderwbl3a4

Joiwch!smiley

 

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do. 

There will be some information from me, photographs of the children outlining their experiences

and a collection of useful websites to support their learning in year 3. 

Remember also to follow us on Twitter! @llwynderwbl3a4

Enjoy!
 

 Mrs Ffion Morgan

Mabolgampau Adran Iau/

Junior Department Sports Day!   

Dydd Llun, Mehefin 8fed - 1pm

Monday, June the 8th - 1pm

 

Dewch i gefnogi!  Come to support!

Tymor yr Haf!  

 

 

 

Croeso i dymor yr Haf!  Gobeithio cafodd bawb wyliau hyfryd dros y Pasg!

Welcome to the summer term!  Hope everybody had a fantastic Easter holiday!

 

Ein thema ni y tymor yma yw Siavonga.  Mae'r ysgol wedi partneru gydag ysgol yn Siavonga ac rydym yn disgwyl 'mlaen yn arw at astudio'r ardal a gwneud ffrindiau gyda'r plant sydd yn byw yna.  

Our theme for this term is Siavonga. The school has partnered with a school in Siavonga and we are looking forward to studying this area and making friends with the children who live here.

 

 

   

 

 

Cymerwch bip ar y wefannau isod/ Take a peek at the following websites:

 http://www.zambiatourism.com/towns/siavonga

 

Braslun y Tymor/ Summary of Work

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Dydd Mawrth - Nofio                           Dydd Iau - Athletau

Tuesday - Swimming                             Thursday - Athletics

                                            

Gwefannau Defnyddiol/ Useful Websites

 

Mathemateg/ Mathematics

Dewud yr amser

http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec1.html

 

Gweithgareddau Arian/ Money Activities

http://www.primaryresources.co.uk/online/moneynew.html

 

Bondiau, Lluosi a  Rhannu/ Number Bonds, Multiplication and Division

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

 

 

Saesneg/ English

Llyfrau Electronig Saesneg am ddim/ Free Electronic English Books

http://www.oxfordowl.co.uk/for-home/reading-owl/find-a-book/library-page?view=&agegroup=0&book=1&booktype=all&series=all#

 

Gweithgareddau Saesneg/ English Literacy Activities

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/interactive/literacy.html

 

Cymraeg/ Welsh

Gweithgareddau Ysgrifennu Cymraeg/ Welsh Writing Activities

http://www.bbc.co.uk/cymru/tacteg/cymraeg/

 

 

 

Hawliau Plant/ Children's Rights

http://www.complantcymru.org.uk/cy/ccuhp-hawliau-plant/

Y Llygoden a'r Llew! Pie Corbett

Mynd ar saffari! We are going on a safari!

Gwyl Pel-Droed i Ferched!

Pasg Hapus!

Coginio Cacennau Pasg!

Tymor y Gwanwyn!

 

Rydym wrth ein bodd gyda'n thema Bwrlwm y Bae tymor yma!

We are thoroughly enjoying out theme this term, Buzz of the Bay!

 

Rydym yn ddiolchgar ein bod yn byw mewn ardal mor hyfryd ac yn mwynhau dysgu am ein hanes leol.  We are very thankful to live in such a lovely area and we are enjoying learning about the local history.  

 

Edrychwch ar ein lluniau ohonom yn y gymuned...

 

Have a peek at our photographs of us in the community...

 

 

Dyma ni yn dysgu am hanes y bad achub.../ Here we are learning about the history of the lifeboat...

We are enjoying the story 'The Lighthouse Keeper's Lunch.'

Dysgu am nodweddion Eglwys yn yr hyfryd All Saints...Learning about Church features in the beautiful All Saints...

Mwynhau ein hufen ia blasus!! Enjoying our tasty ice cream!

Hanes Jac Abertawe...Read about the famous Swansea Jack...

Jac Abertawe

Perfformiadau Gwych Cor yr Ysgol!

Tymor yr Hydref!

Aelodau Cyngor Ysgol y Dosbarth/ School Council Representatives for the Class! Da iawn chi!

Mesur a chreu patrymau yn y goedwig/ measuring and making patterns in the forest!

Dyma ni yn mwynhau ein sesiwn ar y traeth!  Cawson ni hwyl yn creu ac yna'n ceisio gwerthu ein cestyll!  Here we are on the beach creating castles and persuading our friends to buy them!

 

 

Geiriau Allweddol Cymraeg / Welsh Key Words

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites