Home Page

Pori Drwy Stori

Fe fydd pob plentyn yn y Meithrin sydd yn symud lan i'r Derbyn ym mis Medi 2022 yn cymryd rhan yn y rhaglen.  Rhaglen cyffrous ydyw sydd yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau ieithyddol a rhifedd plant trwy ddysgu a thrafod rhigymau a straeon.  Cyfle arbennig ydyw i greu cyswllt agos rhwng yr ysgol a'r cartref.

 

Cadwch olwg ar y dudalen hon ar gyfer y gwybodaeth diweddaraf am y rhaglen.

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth!

 

Every child in the Nursery who will be moving up to Reception in September 2022 will be taking part in the programme.  It's a very exciting programme that focuses on developing children's language and numeracy skills through learning and discussing stories and rhymes. It is also a great opportunity for us to create a strong link between school and home.

 

Keep an eye on this page for the latest updates regarding the programme.

 

Thank you very much for your support!

Llythyron i Rieni / Letters to Parents:

Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources: