Home Page

Cwricwlwm Newydd / New Curriculum for Wales

Neges gan y Plant / A Message from the Children

Mae’n amser cyffrous i ysgolion Cymru. Mae gan bob ysgol y cyfrifoldeb o ysgrifennu cwricwlwm sy’n bersonol iddynt erbyn 2022. Cwricwlwm ysgol ydy cynllun ar gyfer beth fydd plant a phobl ifanc yn ei ddysgu yn yr ysgol. Mae’n dweud: - Beth ddylen nhw ddysgu, sut ddylen nhw ddysgu a’r rhesymau pam ddylen nhw ddysgu. Rydym yn barod yn gweithio tuag at ddatblygu ein cwricwlwm cyffrous yma yn Ysgol Llwynderw. Mae yna lawer o agweddau amrywiol i ystyried wrth ddylunio’n cwricwlwm newydd, gweler isod am fwy o wybodaeth.


Y pedwar diben

Pwrpas cwricwlwm yw galluogi dysgwyr i ddatblygu fel:

 • dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau
 • cyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd
 • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

 

Y meysydd dysgu a phrofiad

Rhaid i'r chwe maes dysgu a phrofiad canlynol (Maes/Meysydd) gael eu hadlewyrchu mewn cwricwlwm a fabwysiedir.

 • Y Celfyddydau Mynegiannol.
 • Iechyd a Lles.
 • Y Dyniaethau.
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.
 • Mathemateg a Rhifedd.
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Fe fydd sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymwysedd digidol yn cael eu haddysgu ar draws pob Maes Dysgu a Phrofiad.


Elfennau gorfodol cwricwlwm
Yn ogystal a’r uchod, bydd y canlynol yn elfennau gorfodol o gwricwlwm.

 • Crefydd, gwerthoedd a moeseg.
 • Addysg cydberthynas a rhywioldeb.
 • Cymraeg.
 • Saesneg.

 

It is an exciting time for school across Wales. Every school has a responsibility to write a curriculum that is personal to them by 2022. A school curriculum is a plan for what children and young people will learn at school. It says: - What they should learn, how they should learn and the reasons why they should learn. We are already working towards developing our exciting new curriculum in Ysgol Llwynderw. There are many aspects to consider when designing our new curriculum, please see below for more information:


The four purposes
The purpose of a curriculum is to enable learners to develop as:

 • ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
 • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
 • ethical, informed citizens of Wales and the world
 • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society

 

The areas of learning and experience
The following six areas of learning and experience (Area/Areas) must be reflected in the adopted curriculum.

 • Expressive Arts.
 • Health and Well-being.
 • Humanities.
 • Languages, Literacy and Communication.
 • Mathematics and Numeracy.
 • Science and Technology.

Literacy, numeracy and Digital competency skills will be taught across each of the 6 Areas of Learning. 

 

Mandatory curriculum elements
In addition to the above, the following will be mandatory curriculum elements.

 • Religion, values and ethics.
 • Relationships and sexuality education (RSE).
 • Welsh.
 • English.
   


 

Cwricwlwm newydd i Gymru

A new curriculum for Wales

4 Diben y Cwricwlwm - The 4 Purposes of the Curriculum

Cwricwlwm Newydd i Gymru / New Curriculum for Wales