Home Page

Blwyddyn 1

   Croeso i dudalen ddosbarth Blwyddyn Un!

Welcome to Year One's class page!

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym yn ei gyflawni yn y dosbarth. Bydd peth gwybodaeth oddi wrtha i , lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau a rhestr o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu. 

Mwynhewch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from myself, photographs of the children outlining their experiences and links to useful websites to support their learning.

Enjoy!

Mrs J Perkins

 

Pwy sy'n dysgu ni?

 

Athrawes - Mrs J Perkins

 

Cynorthwy-ydd Addysgu - Mrs H Carlson

 

Ein Thema newydd yw...

Cliciwch i ddarllen Stori Harri / Click below to read the story!

Ein Map Thema Tymor Canolig / Our Mid Term Plan

Ymweliad i'r Llyfrgell / Library Visit

Barod i'r sioe! Ready for the show!

Ymweliad Dydd Gwener/School visit on Friday

Sioe Nadolig Blwyddyn 1 a 2!

Wythnos Diwali!

Rydym ni wedi creu lampau Diva. We have created Diva lamps.

Cylchlythyr -Newsletter - 23/10/15 -Da iawn blant!!! Joiwch hanner tymor! Well done and enjoy half term!

Diolch yn fawr i Mrs Karen Bevan-Mam Daisy. Daeth hi mewn i ddysgu ni am ein hesgyrn. Cawsom amser arbennig! A big thank you to Mrs Karen Bevan for coming in to teach us about our bones. We had a brilliant time! Diolch!!!

 

Cawsom diwrnod bendigedig heddiw yn dysgu am ddeinosoriaid yn Amgueddfa Caerdydd! Clôd mawr i'r plant am fod yn arbennig!! Fantastic day today in Cardiff Museum learning about the dinosaurs. A big praise to the children for being fantastic!!!!  1

 

Ein thema ni y Tymor yma : 
Picture 1

Mae'r plant wedi bod yn brysur yn casglu syniadau ar gyfer y thema, a dyma beth mae'r dosbarth eisiau dysgu yn ystod y tymor. The chidren have been busy collecting ideas for the theme, and this is what the class want to learn during this term.

Creu ogof i'r deinosoriaid!

Heriau iaith a llythrennedd- Literacy and language challenges

Gwaith Creadigol

Gwasanaeth y Cynhaeaf - Harvest Assembly