Home Page

Adran Blwyddyn 1 a 2

Croeso i Adran 1 a 2!

smileyWelcome to Years 1 and 2!smiley

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Athrawon / Teachers -    Mrs Rachel Lewis 

                                     Mrs Mererid Govier

                                      Ms Lowri Harry

 

Cynorthwy-wyr / Support staff - Mrs Sioned Trick

                                               Miss Rhiannon Reynolds

                                                Miss Rebecca Burford

Ysgol Goed/ Forest School

 

Fe fydd angen wellies a dillad addas ar gyfer y tywydd ar blant pob yn ail ddydd Mercher ar gyfer Ysgol Goed.  Mae croeso iddynt adael rhain yn eu loceri.  

 

Children will need wellies and appropriate clothing for the weather every other Wednesday for Forest School.  They are welcome to leave these in their lockers.

 

                                                            

 

Ymarfer Corff/ P.E.

 

Bydd angen cit ymarfer corff ar blant pob Dydd Mercher a Dydd Gwener.  Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob dilledyn.

 

Children will need their PE kit every Wednesday and Friday.  We kindly ask that you ensure each item of clothing is labelled with your child's name.

 

                                                 

Gwefannau defnyddiol / Useful Websites