Home Page

Gwybodaeth i Rieni / Information for Parents

Amseroedd Sesiynau / Session Timings:

 

Sesiwn 1: 8:30am - 10:30am

 

Sesiwn 2: 11:00am - 1:00pm

 

Sesiwn 3: 1:30pm - 2:55pm

 

 

 

Ymweliad Canolfan Treftadaeth Gŵyr /

Gower Heritage Centre Visit

 

Bydd plant y Meithrin yn ymweld â Chanolfan Treftadaeth Gŵyr ar 31.03.20

 

Bydd y staff yna yn barod i gwrdd â phlant SESIWN 1 am 10:00 y.b.  Bydd angen i bob plentyn ddod ag oedolyn i'w gwarchod yn ystod yr ymweliad.  Mae ein sesiwn yno yn parhau am 2 awr.  Sef, bydd hi’n dod i ben am 12:00 y.h.

 

Bydd y staff yna yn barod i gwrdd â phlant SESIWN 2 a 3 am 12:00 y.h.  Bydd angen i bob plentyn ddod ag oedolyn i'w gwarchod yn ystod yr ymweliad.  Mae ein sesiwn yno yn parhau am 2 awr.  Sef, bydd hi’n dod i ben am 2:00 y.h.

 

Cost pob plentyn yw £7.00 (i’w dalu trwy sQuid).  Mae’r oedolion yn mynd mewn yn rhad ac am ddim.

 

** Cofiwch i roi gwybod ymlaen llaw i staff y Mês ynglyn â’ch bwriad i ddefnydio’r Mês ar y diwrnod a threfniadau cinio eich plentyn os gwelwch yn dda.  Mae hwn yn hanfodol oherwydd mae angen gwybod y nifer o blant sy’n cael cinio ysgol neu brechdanau.  Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

 

The Nursery children will be visiting Gower Heritage Centre on 31.03.20.

 

The staff will be there ready to meet SESSION 1 children at 10:00 a.m. Each child will need to bring an adult to accompany them during the visit. Our session there will last 2 hours.  Therefore, it will end at 12:00 p.m.  

 

The staff will be there ready to meet SESSION 2 and 3 children at 12:00 p.m. Each child will need to bring an adult to accompany them during the visit. Our session there will last 2 hours.  Therefore, it will end at 2:00 p.m.  

 

The cost for each child is £7.00 (to be paid through sQuid).  The adults will all go in for free. 

 

** Remember to let the Mês staff know beforehand if you intend to use the Mês on this day and the dinner arrangements for your child please.  This is essential so that we know how many are having school dinners or sandwiches.  Thank you very much for your co-operation. 

 

Os mae angen llythyr caniatad  arnoch chi neu os oes gennych unrhyw gwestiwn am yr ymweliad, dewch i weld Miss Francis. Diolch!

 

If you need a spare letter or if you have any questions about the visit, come and see Miss Francis. Thank you!

 

 

Pori Drwy Stori:

 

Mae'r plant sydd yn symud lan i'r Derbyn ym mis Medi 2020 yn cymryd rhan yn y rhaglen Pori Drwy Stori yn ystod Tymhorau'r Gwanwyn a'r Haf.  Gweler y dudalen 'Pori Drwy Stori' ar dudalen cartref y Meithrin am fwy o wybodaeth.

 

The children who are moving up to Reception in September 2020 are taking part in the Pori Drwy Stori programme during the Spring and Summer Terms.  Please see the 'Pori Drwy Stori' page on the Nursery homepage for more information.

 

 

Llyfrau Llyfrgell / Library Books:

 

Mae'r plant yn cael y cyfle i ddewis llyfr llyfrgell eu hunain pob wythnos.  Gofynnwn yn garedig i chi ddod â'r llyfr yn ôl i'r ysgol ar ddiwrnod penodol eich plentyn os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr!

 

The children have the opportunity to choose their own library book each week. Please could you ensure the children bring their book back on the day assigned to them. Thank you very much!

 

 

Ymarfer Corff / Physical Development:

 

Fe fydd angen gwisgo dillad ymarfer corff (crys t, joggers/siorts, esgidiau addas) i'r ysgol pob Dydd Mawrth.

 

The Nursery children will need to wear their PE clothes (t-shirt, joggers/shorts, suitable shoes) to school every Tuesday.

 

 

Ysgol Goed / Forest School:

 

Fe fyddwn yn mynd allan i wneud gweithgareddau ysgol goed gymaint â phosib!  Ni fydd amseroedd neu diwrnodau penodol, byddwn yn mynd allan yn dibynnu ar y tywydd.  Mae croeso i'ch plant gadw eu wellies yn y locer os ddymunwch, ond gan ein bod yn mynd allan i'r goedwig mewn grwpiau bach, mae digon o wellies ar gael i fenthyg.  Bydd angen cot a dillad addas ar gyfer y tywydd ar y plant pob dydd.

 

We will be going outside to do forest school activities as much as we possibly can! There won't be specific dates or times, as we will be going out depending on the weather.  The children are welcome to keep their wellies in their locker if you'd like, however we will be going out in small groups and therefore there will be plenty of wellies available to borrow in school already.  The children will need a coat and suitable clothing for the weather every day.

 

Arian Ffrwythau / Fruit Money:

 

Gofynnwn am gyfraniad o £10 pob hanner tymor ar gyfer ffrwythau yn yr ysgol i'w dalu trwy Squid.  Mae'r plant yn cael amser byrbryd pob dydd.

 

We ask for a contribution of £10 each half term for fruit in school payable via Squid.  The children have snack time each day.

 

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth!

Thank you very much for your support!

 

 

Dilynwch ni ar Drydar! / Follow us on Twitter! @llwynderwd