Home Page

Blwyddyn 2 - Miss Thomas

smileyMor browd o chi gyd heddiw plantos bach blwyddyn 2! Rydych wir yn berfformwyr o fry! 

Very proud of you all today year 2! Fantastic performers! smiley

Da iawn i bawb yn y Mabolgampau heddiw! Diwrnod bendigedig! 

Well done to everyone in the Sports Day today! Fantastic Day! 

 

Ymweliad y dyn tan a blwyddyn 2. A visit to year 2 from the fire man.

Am ddiwrnod hyfryd yn ymweld a Stadiwm y Liberty!! Pawb wedi mwynhau! 

Wel what a wonderful day visiting the Liberty Stadium! We all enjoyed! 

trim.177F1FFB-A78E-451E-AEBD-1AB39B2A5663.MOV

Still image for this video

Ymweliad i Fferm Ffoli / Trip to Folly Farm

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn dysgu am hanes ein baner Cenedlaethol, ac am ein Hanthem Cenedlaethol heddiw! Yn barod i'r Gemau'r Chwe' Gwlad sydd yn dechrau am 8 o'r gloch heno! 

We've been very busy learning the history of our National Flag, and our National Anthem today.  Ready for the Six Nations starting tonight at 8pm! C'mon Cymru!!! 

 

Blwyddyn 2 wedi dysgu'r Anthem Cenedlaethol!

Still image for this video

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i chi gyd!

 

 

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu stori Santes Dwynwen gan ddefnyddio'r dull Pie Corbett.

Dyma ein llyfr 'Stori Dwynwen' 

we have been busy creating the stori of Dwynwen using Pie Corbett story writing. 

Here is our story of Dwynwen. 

 

Cawsom brynhawn bendigedig yn y llyfrgell Dydd Iau yn ymchwilio am ffeithiau am Bengwiniaid. 

We had a fantastic afternoon last Thursday researching for interesting facts about penguins. 

Ein cornel darganfod yn y dosbarth. Yr wythnos hon rydym wedi bod yn ymchwilio a cheisio toddi ia er mwyn achub y pengwiniaid tu mewn.

Our discovery corner in the class. This week our challenge was to melt the ice to save the penguins inside! 

Taith i Stadiwm y Liberty / Trip to Liberty Stadium

Dillad Ymarfer Corff / PE Clothes

Taith i'r llyfrgell / Trip to the library

Gwyn / White

Braslun Tymor y Gwanwyn / Overview for Spring Term

Diwrnod hyfryd ym Mharc Margam.

Wonderful day at Margam Park.

Cyngerdd Nadolig gwych blwyddyn 1 a 2 yr wythnos diwethaf! Pob un wedi serenni! Da iawn chi.

fantastic Christmas concert year 1 and 2 last week. Everyone was brilliant! Well done all! 

 Diwrnod arbennig yn dysgu am Stori'r Geni. 

Fantastic Day learning about the Navity.

Ymweliad ir Bad Achub! Visit to the Lifeboat!

Trip Bl1 a 2 i weld Siôn Corn / Year 1 and 2 trip to see Santa

Trip Bl2 i'r Eglwys / Year 2 trip to the Church

Geiriau'r caneuon ar gyfer y Gyngerdd Nadolig / Words for the songs in the Christmas concert.

Sioe Pypedau / Puppet Show

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Trip Bl2 wedi' ail-drefnu /,Year 2 trip re-scheduled

Rydym wedi bod yn brysur prynhawn yma yn addurno'r dosbarth llawn addurniadau'r Nadolig! 

Diolch i chi gyd am helpu! smiley

We have been busy this afternoon decorating the classroom with Christmas decorations! 

Thank you all for helping! smiley

Addurniadau Blwyddyn 2!!

Still image for this video

Croeso i dudalen Blwyddyn 2

Ein bwriad yw i rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn i ni'n cyflawni yn y dosbarth. Bydd peth gwybodaeth wrtha i, bydd lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, hefyd bydd yna gasgliad o wefanau defnyddiol i gefnogi eu gwaith ym mlwyddyn 2.

Joiwch!smiley

Miss RhianWyn Thomas

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 There will be some information from me, photographs of the children outlining their experiences
 and a collection of useful websites to support their learning in year 2.

 

Enjoy!smiley

Miss RhianWyn Thomas

Trip i weld y bad achub - Trip to see the life boat (Bl2-21/11/14)

Cawsom diwrnod bendigedig yn yr Ysgol yn dathlu diwrnod 'Plant mewn angen' Da iawn i chi gyd am ddod mewn yn eich pyjamas! 

We had a brilliant day in school celebrating 'Children in Need' Well done for coming to school in your pyjamas! 

Mae'r 'Gweithdy Sion Corn' ar agor yfory ym Mlwyddyn 1 a 2. Mae'r nadolig yn agosau ac mae angen help ar Sion Corn! Mae'r gweithdy yn barod ar eich cyfer plantos bach! 

Santa's workshop is open tomorrow in Year 1 and 2! Christmas is getting closer and Santa needs our help. The workshop is ready for you children! 

Am ddiwrnod Bendigedig ar Fferm Tŷ Llwyd a Amgueddfa Sir Gâr. 

Pob un ohonom wedi joio mas draw. 

 

What a brilliant day at Tŷ Llwyd Farm and Carmarthenshire County Museum. We all thoroughly enjoyed.

Cwestiynau'r plant / Children's Questions

Geiriau Allweddol / Key words

Wel am ddiwrnod bendigedig yn y goedwig a traeth Caswel heddiw. Mae'r plant wedi mwynhau yn fawr iawn, a fi hefyd! Braf oedd gweld y plant yn cydweithio gyda'i gilydd a datblygu sgiliau di-ri! 

Diwrnod arbennig. smiley

 

Well what a wonderful day in the woods and Caswell Beach. The children have really enjoyed, so have I! It was lovely to see the children working together and developing all sorts of new skills!

fantastic Day! smiley

Joio yn y Goedwig

Gweithgareddau'r Dydd