Home Page

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy and Communication

Pob Wythnos gallech ddewis/Every week You could choose:

 

  • 2 weithgaredd Tric a Chlic/2 Tric a Chlic activities
  • 3 Gair allweddol i ymarfer/3 Key words to practise spelling
  • 1 her iaith/1 language challenge

Defnyddiwch y linc i wylio fideo llythyrennau yn ddyddiol

Use the link to view a video introducing a letter each day

Cofiwch yr App Remember to download the T a Ch App

Heriau Iaith/ Language Challenges - Dewiswch 1 pob wythnos

Choose a challenge every week

Her ffurfio llythrennau/ letter formation challenge

Tymor yr Haf-'Yn Yr Ardd'

Summer Term-'In The Garden'

Cofiwch barhau gyda heriau Tric a Chlic, ymarfer llythrennau a geiriau allweddol. Gallech ddewis her iaith yn wythnosol hefyd

 

Remember to continue to work through the Tric a Chlic challenges, letters/Key words and choose a language challenge every week

Heriau Iaith/ Language Challenges

1.Her Darllen Stori Y Lindysyn Llwglyd/ Read The Story of The Hungry Caterpillar

2.Her Creu Mwgwd Lindysyn - Allwch chi adrodd y Stori?/ Create a Caterpillar mask - Can you tell the story?

3.Her cyfatebu trychfilod a'u cynefin/ Minibeast habitat Challenge - Allwch chi enwi pob un o'r trychfilod a'u cartrefi? Can you name every minibeast and their habitat ?

4.Her llyfr Lindysyn/Caterpillar Book Challenge

 

Ysgrifennwch ddyddiau'r wythnos yn eich llyfr a tynnwch luniau o beth fwytodd y lindysyn.Write the days of the week in your book and draw what the caterpillar ate each day

cyfarwyddiadau llyfr/ book instructions

Geirfa i helpu/Vocabulary to help with the book

5.Her Creu pypedau/Story Puppet Challenge

Fedrwch chi greu pypedau i helpu chi adrodd y stori?

Can you create some puppets to help you re-tell the story?

Gallech wneud llun y bwyd / You Could draw or paint your own food for the story or cut out the pictures below

Neu gallwch greu pypedau loli/You could create some stick Puppets

Templed pypedau pren loli/ Stick puppet templates

Dyma Mat Stori/Here is a Story Mat to help

Mat Stori i argraffu / Printable Story Mat

6.Her labeli Blodyn/ Label a flower Challenge

Gallwch greu collage neu tynnu llun blodyn. Defnyddiwch y geirfa i helpu chi labelu eich blodyn. You can could create a flower collage or draw a flower. Use the vocabulary to help you label your flower.

Her labeli blodyn/ Label a Flower Challenge

Geirfa i helpu/Vocabulary to help

 

7.Her Cerrig Stori/Story Stone Challenge

Templed lluniau Cerrig Stori/ Story stone template pictures

8.Her ysgrifennu stori/Story writing Challenge

Cofiwch brif lythyren, bwlch bys rhwng geiriau ac atalnod llawn i orffen

Remember a Capital letter, finger space between words and a full stop to finish.

Her Ysgrifennu stori/ Story Writing Challenge

9.Her creu rhestr/Write a list challenge

 

Fedrwch chi greu rhestr o beth fwytodd y lindysyn llwglyd? 

Can you make a list of everything that the caterpillar ate?

 

Gallech wneud un o'r canlynnol:

1.Tynnu lluniau  

2.Tynnu lluniau ac ysgrifennu'r sain cychwynnol

3.Ysgrifennu'r geiriau 

 

You could do one of the following:

1. Draw pictures

2. Draw pictures and write the initial sound by each picture

3. write the words 

 

Dyma eirfa a templed rhestr i'ch helpu/ Here is some vocabulary and list templates to help you