Home Page

Pori Drwy Stori

Fe fydd pob plentyn yn y Meithrin sydd yn symud lan i'r Derbyn ym mis Medi 2020 yn cymryd rhan yn y rhaglen.  Rhaglen cyffrous ydyw sydd yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau ieithyddol a rhifedd plant trwy ddysgu a thrafod rhigymau a straeon.  Cyfle arbennig ydyw i chi fel rhieni cymryd rhan ym mywyd ysgol eich plentyn.

Every child in the Nursery who will be moving up to Reception in September 2020 will be taking part in the programme.  It's a very exciting programme that focuses on developing children's language and numeracy skills through learning and discussing stories and rhymes. It is also a great opportunity for you as parents to take part in your child's school life.

 

Cadwch olwg ar y dudalen hon ar gyfer y gwybodaeth diweddaraf am y gynllun!

Keep an eye on this page for the latest updates regarding the programme!

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth!

Thank you very much for your support!

Cyflwyniad y Rhaglen / Introduction to the Programme:

Rhan 1 - "Mae'n Amser Rhigwm"

Part 1 - "It's Time to Rhyme"

   Wythnos 1: Pum Hwyaden / Five Little Ducks

Rydym ni'n brysur iawn yr wythnos hon yn perfformio'r rhigwm '5 hwyaden' yn defnyddio teganau a mygydau.  Hefyd, rydym ni wedi bod yn trefnu niferoedd yr hwyaid hyd at 5.  Teimlodd nifer ohonom yn ddigon hyderus i geisio ffurfio rhifau 1-5!

 

We are very busy this week performing "Five Little Ducks" using toys and masks.  Also, we have been sequencing amounts of ducks up to 5.  Some of us even felt confident enough to try forming the numbers 1-5!

Rydym ni wedi bod wrth ein boddau yn rhannu'r gwaith rydych chi wedi bod yn gwneud yn y tŷ dros yr wythnos diwethaf! Diolch!

We have loved being able to share all the hard work you have been doing in the house over the week! Thank you!

Ein gweithgareddau dosbarth / Our classroom activities:

Wythnos 2: Adeiladu tŷ bach 1,2,3

Cawsom amser wych yn canu "Adeiladu tŷ bach 1,2,3" wythnos hon!  Rydym ni wedi bod yn brysur iawn yn dysgu stori'r Tri Mochyn Bach ac yn creu eu tai.  Hefyd, adeiladon ni tai ein hun allan o flociau.

We have had a great time singing "Adeiladu tŷ bach 1,2,3" this week! We've been very busy learning the story of the Three Little Pigs and building their houses.  Also, we built our own houses out of blocks.

Wythnos 3: Fferm Tad-Cu / Old MacDonald Had a Farm

  

Cawsom lawer o hwyl wythnos hon yn canu 'Fferm Tadcu'!  Tynnon ni luniau o'n hoff anifeiliaid neu gwrthrychau fferm hefyd, gan ystyried y lliwiau yn ofalus a meddwl am y synau maent yn creu.

 

We had lots of fun this week singing "Old MacDonald had a farm"!  We painted pictures of our favourite farm objects or animals, and thought carefully about what colours we needed and what sounds they make.

Wythnos 4: Ji Geffyl Bach / Little Miss Muffet

 

 

Cawsom lawer o hwyl wythnos hon yn canu Ji Geffyl Bach!  Fe wnaethon ni ganu yn araf ac yn gyflym, gan geisio cofio dweud pob gair a gwneud pob un o'r symudiadau.

 

We had lots of fun singing Ji Geffyl Bach this week!  We sang it slowly and very quickly, all whilst trying to remember to sing all the words and remember all of the actions.

Wythnos 5: Heno, Heno / Yn y Bore

Rydym ni'n canu "Heno, Heno" yn swynol dros ben! Dyma clip bach i chi glywed.

 

We sing "Heno, Heno" beautifully! Here is a short clip for you to hear us.

Heno, Heno

Still image for this video