Home Page

Meithrin

Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun

Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play

Plant y prynhawn yn eglwys All Saints/The afternoon children in All Saints Church

Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day

Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI

Chwarae yn ein Gorsaf Bad Achub newydd ni/Playing in our new Lifeboat Station.

Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard.

Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday

Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school

Hwyl y Pasg/Easter fun

Helfa wyau Pasg/Easter egg hunt

Cymysgu lliwiau/Colour mixing

Hwyl yn yr haul/Fun in the sun

Still image for this video

Chwythu swigod/Blowing bubbles

Still image for this video

Chwythu swigod!/Blowing bubbles!

Creu patrymau/Creating patterns

Dyma ni yn creu cardiau Sul y Mamau/Here we are creating Mothering Sunday cards.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day

Helfa ddreigiau/Dragon hunt

Siopa yn y pentre/Shopping in the village.

Hwyl yn y parc yn Southend, y Mwmbwls

Ydych chi'n gallu helpu?/Can you help please?

Coginio a blasu crempogau/Cooking and tasting pancakes

Dawns y ddraig/The dragon dance

Still image for this video

Dathlu'r flwyddyn newydd/Celebrating the new year.

Still image for this video

Dathlu Blwyddyn Newydd Tseineaidd. Celebrating Chinese New Year

Helfa siapiau o gwympas yr ysgol. Shape hunting around the school

Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things.

Mae popeth yn las yr wythnos hon/Everything's blue this week.

Dewch i ganu gyda ni/ Come and sing with us!

Still image for this video

Hwyl yn yr awyr iach/Fun in the fresh air

Still image for this video

trim.47BC5708-56ED-4BF7-8107-E146BBF17F21.MOV

Still image for this video

trim.D7C6FC39-7CE2-4022-8686-4B14F6290BB4.MOV

Still image for this video

Mi welais Jac y Do

Still image for this video

Ein dyddiau cynnar yn y Meithrin/Our early days in Nursery

Ein diwrnod cyntaf yn y Meithrin/Our first day in Nursery.

Dyma ni yn creu ffram ffoto/Here we are creating photo frames

Mae Gorsaf Dren newydd sbon yn ein dosbarth ni/There's a brand new train station in our classroom.

Plant y meithrin yn joio'r parti Nadolig! Nursery children enjoying the Christmas party!

Creu cardiau Nadolig/Creating Christmas cards

Hwyl yr Wyl yn Funsters/Festive fun in Funsters

Y mae Nadolig yn nesau!/Christmas is coming!

Hwyl yr Wyl!/Festive Fun!

Ymarfer ar gyfer ein cyngerdd ni/Ymarfer corff - oherwydd ein hymarferion ni yn y neuadd, does dim angen dillad ymarfer corff nes ar ol y Nadolig.

 

Concert rehearsals/P.E. - because we are using the hall to rehearse, there is no need for P.E. clothes until after Christmas.

 

 

Plant Mewn Angen

Ein dathliadau Divali/Our Divali celebrations

Dawnsio Deepavali/Deepavali Dancing

Still image for this video

trim.5051D595-9C8F-493C-BD1C-1ADA8DB82688.MOV

Still image for this video

Dyma ni yn creu patrymau gyda lluniau pethau tan/Here we are creating patterns with pictures of fire related objects. Mae'n helpu ein datblygiad mathemategol a geirfa ni/It's helping our mathematical development and our vocabulary.

Pwy ydy pwy yn y Meithrin?/Who's who in Nursery?

Wnewch y Jigl Wigl/Do the Jiggle Wiggle

Still image for this video

Bore arall o hwyl a sbri yn yr Orsaf Dan!/Another morning of fun in the Fire Station!

Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station

Yn mwynhau chwarae yn ein Gorsaf Dan newydd sbon/ Enjoying playing in our brand new Fire Station.

Dyma ni yn peintio llun o injan dan/Here we are painting a picture of a fire engine.

Dosbarthu tedis bach yn ol eu lliw/Sorting little teddies according to their colour.

Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size.

Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine.