Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

 

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 5 a 6!

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydyn ni'n ei gyflawni yn y dosbarthiadau. Bydd peth gwybodaeth oddi wrthon ni, lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 5 a 6.

Mwynhewch!

A warm welcome to our years 5 and 6 class page! 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from ourselves, pictures/videos of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support our work in years 5 and 6.

Enjoy!!

Miss R Evans, Mrs I Griffiths a Mr G Horan 😃

Llangrannog 2016

Ein Thema Newydd - Drachtiau

Our New Theme - Potions

Tîm Nofio - Gala Cenedlaethol

Newyddion!

 

 

 

 

Llongyfarchiadau enfawr i Elena, Blwyddyn 6, am ddod yn drydydd (Cymru gyfan) yng nghystadleuaeth ysgrifennu barddoniaeth yr Eisteddfod. 

 

A huge congratulations to Elena, Year 6, for coming third (in Wales) in the Eisteddfod's poetry writing competition. Da iawn, ti!!!frown

.                                 

Roedd Aneurin wedi ysgrifennu at glwb pel-droed yr Elyrch i ofyn yn garedig am lun, wedi'i arwyddo, o'r tim i anfon i'w ffrind yn Siavonga. Yn ffodus iawn, danfonodd y clwb llun yn ogystal a chrys pel-droed! Bydd yr rhain yn cael eu anfon allan i Kabaso cyn bo hir. Da iawn, Aneurin!

 

Aneurin wrote a letter to Swansea City Football Club, kindly asking for a photo of the team to send to his friend in Siavonga. Luckily, he received not only a signed photograph, but a football shirt also! These will be sent out to Kabaso soon. Well done, Aneurin!

Lluniau o ymweliad Blwyddyn 5 â chanolfan ymchwil Chwaraeon a Ffitrwydd Prifysgol Abertawe | Year 5's visit to the Swansea University Sports and Fitness research facility

Trydar blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Twitter : @llwynderwbl5

Gwaith Cartref/ Homework

Iaith/ Thema - Dydd Llun dychwelwch erbyn dydd Mercher

Language/ Thematic - Monday return by Wednesday

 

Mathemateg - Dydd Mercher dychwelwch erbyn dydd Gwener

Mathematics - Wednesday return by Friday

Geiriau Allweddol Blwyddyn 5 a 6