Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) / Additional Learning Needs (ALN)

Mae gan y term ‘anghenion dysgu ychwanegol’ ddiffiniad cyfreithiol ac mae’n cyfeirio at blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu, corfforol neu synhwyraidd sy’n ei gwneud yn fwy anodd i ddysgu na’r mwyafrif o blant o’r un oedran.

 

The term ‘additional learning needs’ has a legal definition and refers to children and young people with learning, physical or sensory needs that make it harder to learn than most children of the same age.