Home Page

Loceri'r Plant / Children's Lockers

Mae'r loceri newydd wedi bod yn llwyddiant mawr yn yr ysgol ac maent yn boblogaidd iawn gyda'r plant!! Mae'r plant wedi datblygu eu hannibyniaeth wrth ddefnyddio'r loceri ac yn cymryd cyfrifoldeb dros eu cotiau a'u bagiau yn arbennig o dda.

Mae'r coridorau yn daclusach, llai o eiddo coll ac mae gan bob llawr/uned ardal celf a chrefft newydd sbon lle'r oedd y cynteddau o'r blaen. Mae'r ardal newydd yn cynnig mwy o le i'r plant cyflawni tasgau creadigol ac mae digon o le i storio adnoddau.

Mae dal cyfle i chi gyfrannu at gost y loceri os hoffech chi. Dewch a'ch cyfraniadau i'r swyddfa os gwelwch yn dda! DIOLCH!

 

The new school lockers have been a great success in school and they are very popular with the children. They have developed their independance by using them and take responsibility for their own coats and bags.

The corridors are looking a lot neater, there's less clothing going missing and each floor has a brand new art and crafft area where the cloakrooms were previously. The new area provides more room for the children to complete creative tasks and we now have plenty of room to store resources.

There is still an opportunity for you to contribute towards the cost of the lockers if you haven't already done so. Please give any donations to the reception. THANK YOU!