Home Page

Gwybodaeth Pwysig / Important Information and Legislation

ADY- beth sy'n newid?

 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau trawsnewid disgwyliadau, profiadau a deilliannau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

I wneud hyn, maent wedi datblygu rhaglen trawsnewid system anghenion dysgu ychwanegol (ADY) a fydd yn gweddnewid y systemau gwahanol ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion ac ar gyfer anawsterau a/neu anableddau dysgu (AAD) mewn addysg bellach, er mwyn creu system unedig i gefnogi dysgwyr ADY o 0 hyd at 25 oed.

Bydd y system, ar ei newydd wedd, yn:

  • sicrhau bod pob dysgwr sydd ag ADY yn cael cymorth i oresgyn rhwystrau i ddysgu ac yn cyflawni ei lawn botensial
  • gwella’r broses o gynllunio a chyflwyno cymorth i ddysgwyr o 0 hyd at 25 oed sydd ag ADY, gan roi anghenion, safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r dysgwyr wrth wraidd y broses
  • canolbwyntio ar bwysigrwydd nodi anghenion yn gynnar a rhoi ymyriadau amserol ac effeithiol ar waith sy’n cael eu monitro a’u haddasu i sicrhau eu bod yn cyflawni’r deilliannau a ddymunir.

 

ALN - what's changing?

 

The Welsh Government wants to transform expectations, experiences and outcomes for children and young people with additional learning needs (ALN).

To do so,  the additional learning needs (ALN) transformation programme has been developed, which transforms the separate systems for special educational needs (SEN) in schools and learning difficulties and/or disabilities (LDD) in further education, to create a unified system for supporting learners from 0 to 25 with ALN.

The transformed system will:

  • ensure that all learners with ALN are supported to overcome barriers to learning and achieve their full potential
  • improve the planning and delivery of support for learners from 0 to 25 with ALN, placing learners’ needs, views, wishes and feelings at the heart of the process
  • focus on the importance of identifying needs early and putting in place timely and effective interventions which are monitored and adapted to ensure they deliver the desired outcomes.