Home Page

Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Assembly 16.10.14

Prynhawn yma, roedd pob dosbarth wedi cyflwyno eitem ar gyfer ein gwasanaeth Diolchgarwch yn neuadd yr Ysgol. Clywson ni'r plant yn canu, adrodd a dweud storiau hyfryd am y cynhaeaf. Roeddem yn ffodus iawn hefyd i glywed parchedig yn siarad am fod yn ddiolchgar am bob math o fwyd sydd gennym. 

 

Rydym wedi penderfynnu casglu arian at elusen o'r enw Apêl Chad a dewiswyd gan Dylan, blwyddyn 6. Her yr elusen yw codi arian er mwyn adnewyddu ward mamolaeth yn Ysbyty Guinebor II er mwyn gwella cyfleusterau a rhoi'r gofal gorau posib i famau a phlant Chad.  

Gofynnwn yn garedig i chi ddod â chyfraniad o £1 i'r ysgol Ddydd Llun i roi i'r elusen. Diolch! 

 

This afternoon, every class presented an item in our school Thanksgiving Assembly in the school hall. We enjoyed hearing the children sing, recite and tell wonderful stories about harvest. We were also very lucky to hear the minister talk to us about being thankful for all the wonderful food we have. 

 

We have decided to collect money for a charity called The Chad Appeal chosen by Dylan, year 6. The charity's aim is to renovate the maternity ward in Guinebor Hospital in order to improve facilities and give the best care to mothers and new babies. 

We kindly ask for a contribution of £1 to give to the charity. Thank you! 

Apêl Chad

#apêlChad